Polityka prywatności, RODO & cookies

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Umysłu z siedzibą pod adresem 20-730 Lublin, ul. Podhalańska 25. NIP: 7123376077; KRS: 0000754453; REGON: 381628252, reprezentowana przez Zarząd.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@boardmania.pl

Celem Polityki Prywatności jest zebranie najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Rozwoju Umysłu. Przedstawiamy w niej kluczowe grupy osób, których dane przetwarzamy, opisujemy w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne to robimy. Informujemy także o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”, “Fundacja”, “Fundacja Rozwoju Umysłu”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Termin “CRM” (z ang. customer relationship management) oznacza program informatyczny wykorzystywany przez Fundację Rozwoju Umysłu do zarządzania relacjami.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

 • Dane osobowe odbiorców działań Fundacji / klientów

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe naszych Klientów tj.: imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o stanie zdrowia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, dane członków rodzin, sytuacja zawodowa, rodzinna, finansowa, orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości, decyzje administracyjne. Celem przetwarzania jest: realizacja projektów mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia; cele kontrolne przez uprawnione podmioty. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO, czyli realizacja zadania publicznego oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. 

Twoje dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym, którym zleciliśmy wykonanie części usług oraz organom upoważnionym z mocy prawa.

Dane wrażliwe niezbędne do udzielenia pomocy i wsparcia przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę , której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),  art.9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art.9 ust.2 lit.d RODO (przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych)

Twoje dane przechowujemy przez okres min. 5 lat po zakończeniu roku, w którym zakończył się projekt, z uwagi na obowiązki rozliczeniowo-kontrolne.

 

 • Dane użytkowniczek i użytkowników strony boardmania.pl 

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Podczas korzystania z serwisów Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp.

Dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przechowujemy do końca działalności Fundacji w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Dane osób wspierających nas darowiznami

Finansowe wspieranie Fundacji Rozwoju Umysłu jest możliwe poprzez przekazanie darowizny przelewem na rachunek bankowy.

W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). 

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: rodo@boardmania.pl. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt pod adresem rodo@boardmania.pl.

Dodatkowo, darczynie i darczyńcy mogą wypełnić formularz, w którym dobrowolnie podzielą się z nami innymi danymi, które nie zostały nam udostępnione podczas dokonywania płatności: adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia. Dane te będziemy przetwarzać w oparciu o nasz uzasadniony interes, w celu budowania relacji z osobami darczyniącymi, m.in. informowania ich o najważniejszych działaniach Fundacji, zbierania opinii o doświadczeniu bycia darczyńcą lub darczynią, podziękowania im za wsparcie oraz zachęcania do jego kontynuacji lub zwiększenia jego zakresu. Jeśli osoba podzieliła się z nami dodatkowymi danymi, jednak potem chciałaby zrezygnować z określonego rodzaju komunikacji, może w każdej chwili wysłać sprzeciw na adres rodo@boardmania.pl .

 • Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera

Przetwarzamy imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Fundacji Rozwoju Umysłu w celu wysyłania informacji o działalności Fundacji oraz kwestii związanych z obszarem naszej działalności, w tym również informacje fundraisingowe. 

Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Osoba, która zamówiła newsletter, może z niego w każdej chwili zrezygnować, poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce maila lub wysłanie prośby o wypisanie z grupy osób otrzymujących newsletter na adres rodo@boardmania.pl 

Dane byłych subskrybentek i subskrybentów newslettera przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. odnotowaliśmy rezygnację z newslettera). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś nasz newsletter i całkiem przestali się z Tobą kontaktować, również napisz do nas na adres rodo@boardmania.pl.

 • Dane dziennikarzy

Fundacja Rozwoju Umysłu przetwarza dane dziennikarzy i dziennikarek (także wydawców i wydawczyń) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację Rozwoju Umysłu oraz zarządzania relacjami.

Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: rodo@boardmania.pl.

 • Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie boardmania.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

 • Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe oraz komunikatory internetowe

Facebook, Twitter i WhatsApp są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka, Twittera lub WhatsAppa (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie do administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka, Twittera czy WhatsAppa także Fundacja Rozwoju Umysłu. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Fundacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

 • Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Umysłu

W przypadku organizowania wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Rozwoju Umysłu (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).

Po zakończeniu wydarzenia dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: rodo@boardmania.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie. 

 • Dane uczestniczek i uczestników konkursów i turniejów

Organizując konkurs lub turniej, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród,  a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Rozwoju Umysłu (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).

Po zakończeniu konkursu dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: rodo@boardmania.pl.

Statystyki (Google Analytics)

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane w punkcie 9. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Twoim pełnym adresem IP.

Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google.

Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.

Reklamacje

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: rodo@boardmania.pl 

Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną naszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Udostępnianie danych

Fundacja Rozwoju Umysłu będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowa Fundacji).
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

Dane osobowe zebrane w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych mogą być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom. 

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Retencja danych

Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Fundację Rozwoju Umysłu zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2,  zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Twoje prawa

W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w dowolnej chwili: rodo@boardmania.pl.

Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami rodo@boardmania.pl

W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Zabezpieczenia danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszej strony internetowej: boardmania.pl.

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisów Fundacji Rozwoju Umysłu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

 1. pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
 3. pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Fundacja Rozwoju Umysłu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach na naszej stronie www.boardmania.pl